Лаборатория по околна среда и изследване на минерални торове

Лабораторията е акредитирана лаборатория съгласно стандарт MSZ EN ISO/IEC 17025 под № NAT-1-1031/2012 от Националния орган по акредитация [NAT].

Дейността й обхваща следните конкретни изследвания на минерални торове и аналитични изследвания на околната среда.

 

Изследвания на минерални торове:

 • Физическо и химическо изследване на изкуствения тор амониев нитрат.
 • Физическо и химическо изследване на твърди минерални торове от типа калциев амониев нитрат (амониев нитрат, CAN, KAN).
 • Физическо и химическо изследване на изкуствения тор карбамид.
 • Физическо и химическо изследване на минерални торове с микроелементи (Микрамид) на основата на карбамид.
 • Физическо и химическо изследване на течни минерални торове от типа UAN (със съдържание на амониев нитрат и карбамид).
 • Физическо и химическо изследване на комбинирани и смесени минерални торове (NPK).
 • Определяне на съдържанието на метали (токсични елементи) в азотните торове, както и в комбинирани и смесени минерални торове.
 • NOx Физическо и химическо изследване на редукторното средство (воден разтвор на карбамид, AdBlue).
 • Физическо и химическо изследване на амонячен разтвор (нишадър).

 

Изследвания за опазване на околната среда:

 • Вземане на проби от отпадъчни води за физически и химически изследвания и техния анализ.
 • Вземане на проби от питейна вода за физически и химически изследвания, както и техния анализ.
 • Вземане на проби от повърхностна и подпочвена вода за физически и химически изследвания и техния анализ.
 • Вземане на проби от топлоцентрали и системи с водна пара за физически и химически изследвания, както и техния анализ.
 • Периодично вземане на проби и изследване на отделени материали в точкови източници на замърсяване на въздуха, свързани с дадено място.
 • Вземане на проби от въздуха във въздушното пространство на работни места и определяне на концентрацията на прах, амоняк и азотен диоксид в тях.
 • Измерване на климатичните параметри във въздушното пространство на работни места.

 

В случаите на изследвания, извършени за възложители извън дружеството, ако възложителите желаят, сме на разположение и по отношение на следното:

 • чрез нашата професионална експертиза помагаме за правилно вземане на проби, при молба участваме в процеса,
 • в случай на изричното искане на възложителя осигуряваме присъствие при анализ на собствена проба, като между впрочем внимаваме за спазване на правилата за поверителност при обработката,
 • показваме системата за окачествяване, служеща за осигуряване на качество на резултатите от измерването,
 • чрез нашите съвети помагаме при правилното тълкувание и интерпретация на резултатите от изследването.